Vervoers- en andere kosten

Vervoerskosten
Welke vervoerskosten krijg je als werknemer terugbetaald? Waar heb je recht op? En welke ander kosten verbonden aan je job? ACV legt uit.

Welke vervoerskosten kan je vergoed krijgen?

Spoorwegen
Alle werknemers in de privé of in de openbare sector, inclusief dienstboden en jobstudenten, hebben recht op terugbetaling van een gedeelte van de treinkaart. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst wordt forfaitair vastgelegd, afhankelijk van het soort vervoersbewijs (weekabonnement, maandabonnement, driemaandelijks of jaarlijks abonnement) en van de afgelegde afstand. Het hangt af van de werkgever of het forfait alle kosten dekt, of het minimale gedeelte ervan.
Openbaar vervoer: andere
Werknemers in de privésector hebben minimaal recht op een tussenkomst van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer voor elke verplaatsing van minstens 5km vanaf de halte van vertrek. Sommige sectoren hebben dankzij sectorale onderhandelingen voordelige regelingen.
Wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand, is de tegemoetkoming gelijk aan de prijs van de trein voor een overeenkomstige afstand, met een maximum van 75% van de werkelijke kostprijs. Wanneer de prijs forfaitair is, is de tussenkomst 71.8% van de werkelijke prijs, met als maximum de tegemoetkoming voor spoorwegtrajecten van 7km. 
Neem je de trein, als ook een ander middel van openbaar vervoer (metro, tram, bus) met één gecombineerd vervoersbewijs, dan is de tussenkomst gelijk aan deze voor een traject op het spoor over dezelfde afstand.
Kom je naar het werk met verschillende middelen van openbaar vervoer, en telkens een verschillend vervoersbewijs, dan wordt voor elk vervoermiddel de tussenkomst berekend conform de regels hierboven.
De werkgever betaalt de bijdrage op de betaaldag voor de abonnementen; hiervoor moet ook telkens een bewijsstuk ingediend worden (vb. kopie van vervoersbewijs of schriftelijke verklaring dat het traject langer is dan het vastgestelde minimum aantal km). 
Andere vervoermiddelen
Hiervoor bestaat geen interprofessionele cao. Toch bestaan er heel wat sectorale en ondernemingscao’s die voorzien in de terugbetaling van alle vervoerkosten en dat zowel voor het openbaar als privévervoer.
De verplaatsingsvergoeding per fiets, die steeds vaker in cao’s wordt opgenomen, is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen tot 0.22 euro per kilometer (bedrag voor 2013).

Voor welke andere kosten m.b.t. je job kan je een vergoeding krijgen?

Het is mogelijk dat je als werknemer voor je job bepaalde kosten maakt die eigenlijk voor rekening zijn van je werkgever. Denk aan reiskosten, representatiekosten (speciale kledij), kosten voor overnachtingen, zakenlunches, … Het spreekt voor zich dat je dit, wanneer dit puur zakelijk is, niet uit eigen zak moet betalen.
Maar er bestaat geen nationale wetgeving over.
Sommige sectorale cao’s voorzien in terugbetalingen op forfaitaire basis zoals:
  • De ARAB-vergoeding uit de transportsector (forfaitair bedrag om kosten te dekken om in snelwegrestaurants naar het toilet te gaan, een koffie te drinken, …)
  • Een forfait voor warme en koude dranken die bedrijven doorgaans tijdens de ‘koffiepauze’ of bij extreme temperatuur op de werkplek aanbieden
  • Een mobiliteitsvergoeding uit de bouwsector dekt de reiskosten van het bedrijf tot aan de werf met het persoonlijke vervoermiddel van de werknemer.
Ook voor reiskosten zijn forfaitaire vergoedingen gebruikelijk. 
Deze vergoedingen maken geen deel uit van het loon. Als je kunt bewijzen dat ze reële kosten dekken of indien het gaat om forfaitaire vergoedingen van een redelijk bedrag, worden ze niet belast en zijn ze evenmin onderworpen aan sociale bijdragen. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!